Afsluttede

 

Sag: Kloakfornyelse Lindevangsvej
Bygherre:
Lejre Forsyning A/S
Beskrivelse:
I denne entreprise udskiftes de eksisterende fællesledninger med nye spildevandsledninger og der lægges et nyt regnvandssystem. De eksisterende stik kobles på den nye spildevandsledning, som vil virke som midlertidig fællesledning. De nye regnvandsstik afproppes ved skel.
I denne entreprise etableres desuden et nyt nedsivningsanlæg udført med regnvandskasetter.
Kontraktsum: kr. 3.153.491,31
Udførelsestidspunkt: 
Juni 2014 – November 2014
Entrepriseform: 
Hovedentreprise

Sag:
Marbækvej - Strandvangen
Bygherre: Frederikssund Kommune
Beskrivelse:

For at forberede krydset Marbækvej-Strandvangen til at området ved Marbækvej syd udbygges og der etableres en ny fjordforbindelse, etableres en ny rundkørsel i det 3-benede kryds.
Rundkørslen har en beplantet midterø med diameter 10 m, og en ydre diameter på cirkulationsarealet på 27 meter.
Sammen med rundkørslens jord-, belægnings- og afvandingsarbejder skal udføres plantning af ca. 10 træer.
Kontraktsum: kr. 2.930.142,00
Udførelsestidspunkt: 
April 2014 – juni 2014
Entrepriseform: 
Hovedentreprise

Sag:
Ny vandledning i Mogenstrup Parkvej & Sneserevej
Bygherre:NK-Vand A/S
Beskrivelse:
Hovedvandledning i Mogenstrup Parkvej fra Skrædderbakken til Præstø Landevej. Hovedvandledning i Mogenstrup Parkvej fra Skrædderbakken til Præstø Landevej. Vandledning i Sneserevej. Stikledninger, afpropninger samt tomrør til IT-kabler.
Kontraktsum:
kr. 1.402.790,00
Udførelsestidspunkt: 
Juni 2014 – Oktober 2014
Entrepriseform: 
Hovedentreprise

Sag:
Jordarbejdet, Entreprise 1, Udskiftning af Fjernvarme
Bygherre:
Ringsted Fjernvarme A/S
Beskrivelse:
Udskiftning af fjernvarme-transmissionsledninger fra Mellembroerne til Søndervang.Ny opførelse af rørbro over gl. jernbanetracé. Konstruktionen etableres som en direkte funderet 1 fags rør bro med insitu støbte eller præfabrikerede fundamenter parallelt med underførte bane.
Kontraktsum:
kr. 1.243.942,00
Udførelsestidspunkt: 
Maj 2014 – Oktober 2014
Entrepriseform: 
Hovedentreprise

Sag:

Separatkloakering af ejendomme på Rolighedsvej, Stationsvej, Løvkjærgaardsvej og Vinkelvej
i Kirke Hyllinge.
Bygherre:
Lejre Forsyning, kontakt: Kim Faber, mail: kifa@lejreforsyning.dk
Beskrivelse:
Etablering af separatkloakering i et boligområde i Kirke Hyllinge. Leverig og lægning af nye
regn- og spildevandsledninger i eksisterende boligveje, inkl. stiktilslutninger til boliger mv.
Kontraktsum: kr. 7.847.000,00
Udførelsestidspunkt: April – oktober 2013
Entrepriseform: Totalentreprise


Sag:
Separatkloakering i Bjælkerup, ca. 200 ejendomme, herunder omlægning af udvalgte ledningsstrækninger til større dimension.
Bygherre:
Stevns Forsyning, Jan Smedegaard
Beskrivelse:
Etablering af nye regn- og spildevandsledninger i eksisterende boligveje i størstedelen af
byen Bjælkerup, inkl. stiktilslutninger til boliger mv.
Lægning/omlægning af ca. 4.800 m kloakledninger i dimension ø160 – ø700
Sætning af ca. 130 brønde ø600/ø1250bt.
Strømpeforing af ca. 200 m, ø200bt, 5 ledningsstrækninger
Nye regn- og/eller spildevandsstik til ca. 180 ejendomme
Renovering af eksisterende regnvandsstik udenfor skel til ca. 25 ejendomme
Rydning og retablering af ca. 25 vejbrønde
Rydning af ca. 30 betonbrønde
Ledningsarbejder udføres overvejende i vejareal, så arbejdet omfatter retablering af eksisterende
belægninger efterfølgende.
Kontraktsum: kr. 13.108.000,00
Udførelsesperiode: Maj – november 2013
Entrepriseform: Totalentreprise


Sag:
Kloakering af Sommerbyen Brøndgården
Bygherre:
Sommerbyen Brøndgården, kolonihaveforening.
Beskrivelse:
Byggesagen omhandlede kloakering af 261 kolonihaver beliggende på adressen: Vestbuen 73, 2750 Ballerup.
Etablering af nye regn- og spildevandsledninger i eksisterende kolonihaveveje, inkl.
stiktilslutninger til grunde samt levering og lægning af nye vandforsyningsledninger
mv.
Kontraktsum: kr. 7.853.000,00
Udførelsesperiode: Maj – oktober 2013
Entrepriseform: Totalentreprise


Sag:
Byggemodning af område G, Lånshøj i Værløse
Bygherre:
Værløse G APS
Kontaktpersoner:
Andersen & Grønlund,
Vænget 2
Viby Sj.
Beskrivelse:
Entreprisen omfatter byggemodning af 37 parcelhusgrunde på vestlig del af gammel Flyvestation Værløses kaserne område.
Jord-, afvandings-, samt belægningsarbejder.
Kontraktsum: kr. 8.413.939
Udførelsesperiode: Juni – November 2013
Entrepriseform: Hovedentreprise


Sag:
Herfølge - Delopland E. Solvangsvej m. fl
Bygherre:
Energiforsyningen
Revlen 2
4600 Køge
Tlf. 56 64 55 00
Kontaktpersoner:
Krüger A/S
Gladsaxevej 363
2860 Søborg
Tlf 39 69 02 20
Beskrivelse:
Jord- og opbrydningsarbejder samt retableringsarbejder for en regnvandsledning
og brønde. Ledningen krydser privat grund, jernbane og
større vej.
Opretholdelse af eksisterende ledningssystems funktion samt nødvendige
interimsforanstaltninger.
Etablering, omlægning og sløjfning af ledningsanlæg inkl. brønde og
tilslutninger.
Gravearbejder for ny vandledning
Retablering af belægninger og terræn.
Kontraktsum: kr. 4.689.650,00
Udførelsesperiode: Juni – Oktober 2013
Entrepriseform: Hovedentreprise


Sag:
Kongelunden, Niverød Kongevej, Nivå – byggemodning
Bygherre:
NCC Bolig A/S
Tuborg Havnevej 15
2900 Hellerup
Beskrivelse:
Byggemodning af 13,5 Ha til opførsel af ca. 150 boliger  i Niverød By.
Omfattede jord-, befæstigelses-, brolægger-, afmærkningsarbejder, vejbelysning inkl. stikledninger samt gartnerarbejder.
Kontraktsum: kr. 10.938.034 
Udførelsesperiode: Juni – Oktober 2013
Entrepriseform: Hovedentreprise


Sag:
Afløbsprojekt for forlængelse af Vestre Hedevej.
Bygherre:
Roskilde Forsyning
Betonvej 12
4000 Roskilde
Tlf. 46 34 78 00
Beskrivelse:
Projektet omfattede etablering af regnvandsledninger i forlængelse af Vestre Hedevej.
Kontraktsum: kr. 1.956.316 
Udførelsesperiode: Oktober – December 2013
Entrepriseform: Hovedentreprise

XLweb