Klimatilpasning & LAR

Klimatilpasning:

 

Klimatilpasningsprojekter, er en ny type projekter, der er dukket op indenfor det seneste årti og med stor vækst i den seneste år.

 

Behovet for klimatilpasningsprojekter skyldes den globale opvarmning. Temperaturen i Danmark er steget med 1,5 grader siden 1873. I samme periode er nedbørsmængden steget med hele 15% og samtidig har vindforhold og vandstande forandret sig.

Klimaforandringerne forventes at tiltage fortsat, og det vil medføre højere temperaturer, mere vinternedbør, flere og mere intense vejrhændelser, samt et stigende havniveau. Vi vil på samme måde kunne forvente somre med tørkeperioder og kraftigere regnskyl. Den præcise udvikling er dog usikker, da den afhænger af, hvor store mængder drivhusgasser, der slippes ud i atmosfæren i fremtiden.

 

Disse ændringer i temperaturer og nedbør har medført, at der er behov for at op-dimensionere vores kloaknet og afledning af overfladevand/regnvand og dette udmunder i klimatilpasningsprojekter. I rigtig mange af de projekter, vi udfører, er der indarbejdet en eller anden form for klimatilpasning.

 

Der findes mange måder at udføre klimatilpasning på. Det handler om at få afledt en stor mængde overfladevand. Igennem en lang årrække har man løst problemet ved at udskifte regnvandskloakledninger til større dimensioner eller ved at anlægge regnvandsbassiner. Man har også anlagt en stor mængde underjordiske forsinkelsesbassiner, enten i form af bassinledninger, eller i form af underjordiske kassettebassiner. En bassinledning kan for eksempel være en 50 m lang ledning i en stor dimension, fx Ø2500 mm. Alle disse typer projekter, har vi udført en lang række af.

 

I de seneste år har vi set en stor udvikling i an helt anderledes fortolkning af klimatilpasningen. Det er dyrt at etablere klimatilpasning i form af underjordiske bassiner, og de er ikke synlige for borgerne, når de er udført. Der er kommet fokus på at etablere en form for klimatilpasning, som kommer borgerne mere til gode. Det betyder, at nutidens klimatilpasning, udføres efter mere moderne metoder. Ganske kort er der udarbejdet det, der hedder LAR, som betyder: Lokal Afledning af Overfladevand. Hensigten er, at regnvandet/overfladevandet afledes lokalt på den enkelte matrikel og ikke føres ud i det offentlige kloaksystem og til rensningsanlægget. Den lokale afledning udføres i stigende grad ved etablering af grøfter, søer, afvandingstrug og regnbede. Samtidig med, at disse benyttes til nedsivning af regnvand, eller til opbevaring af regnvand, så giver de beboerne i området noget smukt at kigge på. Boligområder bliver væsentlig mere grønne, og der er tænkt meget mere på terræn, beplantning osv. Det betyder, at man for de samme penge, som det koster at lave de underjordiske bassiner – som ingen kan se og får glæde af – i stedet får indarbejdet klimatilpasning i nogle løsninger, som er forskønnende og som vil give borgerne masser af muligheder for at nyde naturen og de flotte fællesarealer i fremtiden.

Vi har vundet 3 af de store klimatilpasningsprojekter på Sjælland i de seneste par år:

 

  • Byen Vinge ved Frederikssund. Vi udførte byggemodningen af Deltakvarteret og har etableret hele jord- og terrænarbejdet omkring deltaet. Se også dette link: https://www.frederikssund.dk/Borger/byudvikling/Vinge/om-vinge

  • Benløse Klimatilpasning
    Stort klimatilpasningsprojekt, hvor man ombygger en eksisterende park, som er i forfald til en helt fantastisk bypark med søer, græfter, volde, bakker, samt en lavtliggende fodboldbane – som ved store kraftige regnskyl – fungerer som opmagasinering af regnvand. Læs mere her: http://www.ringstedforsyning.dk/klimatilpasning-ved-benlose-bypark

  • NærHeden – Fremtidens forstad i Hedehusene, tæt på København. Vi har udført første etape af byggemodningen af den nye bydel og ny er vi lige startet på fase 2, som indeholder alt terrænarbejdet omkring LAR-løsningerne. Som i Vinge, skal der også etableres grøfter, som kan opstuve regnvandet her. Projektet har vundet en international arkitekturpris. Se mere her: http://www.naerheden.dk/

 

Det har været nogle projekter, som vi har set en stor ære i at få lov til at udføre. Det er i høj grad prestigeprojekter, og alene at blive indbudt til at byde på dem, er en stor glæde.

Vi er blevet indbudt af bygherre. På alle 3 projekter, har der været lagt vægt på både pris, men også referencer, kompetencer, kvalitet og miljø mv. Og vi har vundet projektere med højeste bedømmelse på alle punkter.

 

Ud over disse 3 klimatilpasningsprojekter, så indgår LAR løsninger i langt de fleste af de projekter, vi udfører i dag. Vi udfører rigtig mange byggemodninger, og idet kommuner og forsyninger er begyndt at stille krav til bygherre om, at LAR skal integreres, så er det efterhånden en naturlig del. Der er dog stadig lidt forskel på, hvor stor vægt der er lagt på terrænudformningerne og mængden af beplantning mv. Nogle projekter udføres med et minimum, der dækker behovet, mens der i andre projekter, er investeret i landskabsarkitekter til at forskønne de nye boligområder med deflotteste sammensætninger af enge, blomster, beplantninger og træer.

 

Vi har udført en stribe projekter for HusCompagniet og de indeholder afvandingstrug og regnvandsbassiner. Vi har etableret en stamvej i Hillerød, som også er udført med store trug langs siderne. Og derudover har vi udført en meget lang liste af andre projekter, hvor LAR er tænkt ind på en masse forskellige måder.

 

I en årrække har der været forsket i forskellige permeable belægningstyper, og det har primært været på test-niveau.

For nylig bød vi på et projekt, hvor der skulle anvendes permeable kantsten. Det vil sige en slags porøs kantsten, hvor vandet kan trænge direkte ind i kantstenen, så man sparer regnvandskloaken derunder. Vi vandt ikke projektet, men der er ingen tvivl om, at vi også kommer til at se langt mere af den slags i fremtiden.

XLweb